St Paul's, Kaiwaka

Parish:

Mangawhai

Phone:

(09) 431 4122

Website:

Physical Address:

13 Kaiwaka-Mangawhai Rd, Kaiwaka

Postal Address:

PO Box 58 Mangawhai 0540

Priest In Charge:

Wayne Thornton

Administrator:

Fay Burnett